Van doesburg

Schade melden Vve

Schade melden Vve

Verzekeringsnemer
Schadegegevens
Gegevens beschadiging
Aan te leveren documenten:

Ondergetekende verklaart:

• Vorenstaande vragen en opgave naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen.

• Dit schade-aangifte formulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

• Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.